Orgaanisen analytiikan tutkimukset

Orgaaninen analytiikka ja ympäristö

Monet orgaaniset ja kemialliset yhdisteet voivat haitata sekä ympäristöä että luonnossa elävien eläinten terveyttä jo aivan pieninä määrinä. Erityisesti PCB- ja PAH-yhdisteet voivat olla jo pieninä pitoisuuksina erittäin haitallisia paikalliselle ympäristölle. Orgaanisia yhdisteitä ja niiden ominaisuuksia määritetään tutkimuslaboratoroissa eri puolilla Suomea, ja orgaaninen analytiikka tarkkoine laboratorioanalyyseineen on koko ajan huomattavampi ja mielenkiintoisempi ympäristötutkimuksen osa-alue.

Laboratorioiden nykyaikaiset ja korkealuokkaiset analyysilaitteet tarjoavat runsaasti hyödynnettävää tietoa. Laitteiden avulla analysoidaan monia yleisimpiä orgaanisia yhdisteitä ja kiinteitä matriiseja. Kiinteiden matriisien avulla määritellään esimerkiksi orgaanisia haitta-aineita ja erilaisia alkuainepitoisuuksia. Laboratorioiden suorittamat analyysit ovat akkreditoituja, joka tarkoittaa, että henkilökunta on koulutettua ja pätevää sekä tutkimustulosten tulkitsemiseen että analyysin laatimiseen.

Laboratorioiden analyysivalikoimaan kuuluvat:

  • trihalometaanit
  • mineraaliöljy, eli hiilivetyindeksi C10–C40 fraktioineen
  • alkoholit
  • bensiinijakeet, eli hiilivetyindeksi C5–C10
  • VOC, eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  • PAH-yhdisteet, eli polyaromaattiset hiilivedyt
  • fenoliset yhdisteet ja kloorifenolit
  • PCB-yhdisteet, eli polyklooratut bifenyylit

PAH- ja PCB-yhdisteiden määrittäminen

PAH- ja PCB-yhdisteitä voidaan määrittää maanäytteistä Quechers-menetelmän avulla. Kyseiset yhdisteet pyrkivät sitoutumaan orgaaniseen ainekseen, mutta hajoavat hyvin hitaasti luontoon. Valtioneuvoston säätämän PIMA-asetuksen mukaan orgaanisten PCB- ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia maaperässä tullaan valvomaan erittäin tarkasti. Edellä mainittujen yhdisteiden tarkka analysoiminen maa-aineksesta saattaa olla erittäin haastavaa sekä orgaanisten maa-ainesten että yhdisteiden sisältämien ominaisuuksien vuoksi. Maanäytteet sisältävät toisinaan huomattavia määriä orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä. Yleisimmät käytössä olevat tutkimusmenetelmät ovat joko kemiallisia tai mikrobiologisia menetelmiä.

  • Monipuolinen alkuaineanalytiikka

Laboratoriot tutkivat päivittäin kaikenlaista alkuaineanalytiikkaa. Alkuaineanalytiikka tarkoittaa erilaisista jäte- ja luonnonvesistä, talousvesistä, sedimenteistä ja lietteistä, kasvi- ja kalanäytteistä, ympäristönäytteistä ja elintarvikenäytteistä saatavaa tietoa. Quechers-menetelmä kehiteltiin alun perin kaikenlaisiin torjunta-aineiden määrityksiin. Nykyään PAH- ja PCB-yhdisteitä voidaan tutkia yhdessä Quechers-menetelmän ja siihen sovellettavan GC-MS-tekniikan avulla. Suomalaiset tutkimuslaboratorot suorittavat normaalisti noin 25–30 erilaisen alkuaineen määrityksiä. Laboratoriot suorittavat myös erilaisia kylmähöyrytekniikan avulla tehtäviä tutkimuksia. Ympäristöhallinto on antanut laboratorioille myös tietyt määritysrajat luonnonvesistä otettavien näytteiden analysointiin.

Luonnonvesissä haitallisten aineiden tarkkailu on nyt ja myös tulevaisuudessa erittäin tärkeää. Päästöt ja niiden haitalliset vaikutukset vesistöihin tulevat nimittäin tulevaisuudessa näkymään sekä

pohjavesissä, pintavesissä ja jätevesissä.